Europa direct la tine acasa
Reteaua Centrelor EUROPE DIRECT este o interfata intre cetateni
si Uniunea Europeana, la nivel local.
Prima pagina Drepturile tale
 

facebook

youtube

youtube
Drepturile tale!

 

Demnitatea umană, libertatea, democraţia, egalitatea, statul de drept - acestea sunt valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Aceste valori sunt comune tuturor statelor membre şi orice ţară europeană care doreşte să adere la Uniune trebuie să le respecte. Promovarea acestor valori, alături de pacea şi bunăstarea popoarelor Uniunii, reprezintă în prezent principalele obiective ale UE. Acestor obiective generale li se adaugă o serie de obiective specifice precum promovarea justiţiei şi protecţiei sociale şi lupta împotriva excluderii şi discriminării.

 

Istoric :

 

Tratatul de la Maastricht, intrat în vigoare la1 noiembrie 1993, a introdus conceptul de cetăţenie europeană, cetăţenie ce nu înlocuiește cetățenia națională, ci o completează, conferind tuturor cetățenilor UE un set suplimentar de drepturi, garantate de tratatele UE, care se află în centrul existenței lor cotidiene. Acelaşi tratat a introdus şi 5 drepturi care decurg din statutul de cetățean al UE, precum :

 • dreptul de liberă circulaţie şi de stabilire în Statele Membre;
 • dreptul de a beneficia pe teritoriul unui stat terţ (stat care nu este membru al Uniunii Europene) de protecţie consulară din partea autorităţilor diplomatice ale unui alt Stat Membru, în cazul în care statul din care provine nu are reprezentanţă diplomatică sau consulară în statul terţ respectiv;
 • dreptul de a alege şi de a fi ales în Parlamentul European şi în cadrul alegerilor locale în statul de rezidenţă;
 • dreptul de petiţionare în Parlamentul European;
 • dreptul de a depune, la Ombudsmanul European, o reclamaţie cu privire la funcţionarea defectuoasă a instituţiilor comunitare.

 

Tratatul de la Amsterdam, intrat în vigoare pe 1 noiembrie 1993, a completat şi consolidat prevederile Tratatului de la Maastricht, introducând o serie de drepturi cetăţeniei europene, precum :

 • dreptul de a se adresa instituţiilor europene într-o limbă oficială şi de a primi un răspuns redactat în aceeaşi limbă;
 • dreptul de acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei Europene, în anumite condiţii;
 • dreptul de acces egal la funcţia publică comunitară.

 

Tratatul de la Amsterdam a introdus şi principiul general al nediscriminării (egalităţii), prin careUniunea poate combate orice formă de discriminare, indiferent că este pe bază de sex, rasă, origine etnică, religie, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală.

 

Angajamentul Uniunii Europene în favoarea drepturilor cetăţenilor a fost subliniat în mod solemn în anul 2000, la Nisa, prin proclamarea Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/ro/oj/2007/c_303/c_30320071214ro00010016.pdf
Alcătuită din şase capitole — Demnitatea, Libertăţile, Egalitatea, Solidaritatea, Drepturile cetăţenilor, Justiţia — Carta conţine 54 de articole care definesc valorile fundamentale ale Uniunii, precum şi drepturile civile, politice, economice şi sociale ale cetăţenilor europeni.

 

Tratatul de la Lisabona, intrat în vigoare la data de 1 decembrie 2009, face progrese semnificative în materie de protecţie a drepturilor fundamentale, deschizând calea aderării UE la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
În plus, Tratatul de la Lisabona garantează aplicarea efectivă a Cartei Drepturilor Fundamentale. Prin urmare, UE dispune de un ansamblu de drepturi civile, politice, economice şi sociale care sunt obligatorii din punct de vedere juridic, nu doar pentru UE şi instituţiile sale, ci şi pentru statele membre (în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei comunitare).
Nu în ultimul rând, Tratatul de la Lisabona introduce un nou drept : Iniţiativa cetăţeneească europeană. 1. Drepturile care decurg din statutul de cetățean al UE

 2. Drepturile fundamentale

 3. Alte drepturi transfrontaliere

 

 

I. Drepturile care decurg din statutul de cetățean al UE

 • Dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre şi dreptul de a nu fi discriminat pe motiv de cetăţenie

În calitate de cetăţean al UE, aveţi dreptul de a circula şi de a locui oriunde pe teritoriul UE. Trebuie, însă, să respectaţi unele condiţii. De exemplu, la intrarea în altă ţară a UE, vi se poate cere să arătaţi un act de identitate, iar pentru a pleca în alt stat membru pe o perioadă de peste trei luni, trebuie să îndepliniţi anumite condiţii care diferă în funcţie de motivul deplasării (muncă, studii, etc.).
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi :
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_ro.htm

 • Dreptul de a alege şi de a candida la alegeri

Când locuiţi în altă ţară din UE, aveţi dreptul, în calitate de cetăţean al UE, să votaţi şi să candidaţi la alegerile locale şi pentru Parlamentul European organizate în ţara respectivă, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii acelei ţări. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi : http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/worker-pensioner/elections/index_ro.htm

 • Dreptul de a adresa petiţii

Dreptul de a adresa petiţii vă permite să transmiteţi Parlamentului European preocupările sau nemulţumirile pe care le aveţi. Puteţi solicita Parlamentului să se ocupe de o nevoie sau de o plângere personală, ori de o problemă de interes public. Subiectul petiţiei trebuie să intre în sfera de activitate a UE şi să vă vizeze direct. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi : http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/00533cec74/Peti%C5%A3ii.html

 • Dreptul de a vă adresa Ombudsmanului European

Pentru plângerile referitoare la „administrarea defectuoasă” de către o instituţie sau un organism al Uniunii Europene, vă puteţi adresa Ombudsmanului.
De asemenea, puteţi contacta direct instituţiile şi organismele consultative ale UE şi aveţi dreptul de a primi răspuns în oricare dintre cele 23 de limbi oficiale.

 • Dreptul de a vă bucura de protecţie din partea autorităţilor consulare ale oricărui stat membru, în cazul în care statul al cărui resortisant sunteţi nu este reprezentat în ţara respectivă

Dacă vă aflaţi într-o ţară din afara UE şi aveţi nevoie de ajutor, aveţi dreptul la protecţie consulară din partea ambasadei sau a consulatului oricărui stat membru al UE, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii statului respectiv. Vi se poate oferi asistenţă în situaţii legate de deces, accident sau îmbolnăvire, arest sau detenţie, acte de violenţă şi repatriere. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi : http://ec.europa.eu/consularprotection/index.action

 • Dreptul de a solicita Comisiei să propună noi acte legislative sau cu alte cuvinte Iniţiativa cetăţenească europeană, ce permite unui număr de un milion de cetăţeni din cel puţin un sfert din statele membre ale UE să solicite Comisiei Europene să prezinte propuneri legislative în domenii care se încadrează în sfera sa de competenţe. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi : http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=ro

 

II. Drepturile fundamentale

UE se bazează pe următoarele valori fundamentale: demnitatea umană, libertatea, democraţia, egalitatea, statul de drept şi respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin unei minorităţi.
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_ro.htm

 

 

III. Alte drepturi transfrontaliere

 • Accesul la securitatea socială

Când vă mutaţi pe teritoriul UE, sunteţi obligat să plătiţi contribuţii la fondul de asigurări sociale doar într-o singură ţară (chiar dacă lucraţi în mai multe). În general, drepturile de securitate socială vă sunt garantate exclusiv de ţara în cauză.

 • Servicii medicale în străinătate

Potrivit legislaţiei UE, aveţi dreptul la servicii medicale în alte ţări din UE şi, în anumite condiţii, dreptul de a solicita rambursarea costurilor de la casa dvs. naţională de asigurări de sănătate.
http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy/index_ro.htm

 • Studii în străinătate

În calitate de cetăţean al UE, aveţi dreptul de a studia într-o altă ţară europeană, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii acesteia.
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_ro.htm

 • Cumpărături on-line

Legislaţia europeană vă protejează când faceţi cumpărături on-line din alte ţări ale UE.
http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_ro.htm

 • Drepturile pasagerilor

Călătoria dvs. internaţională cu trenul sau avionul a avut întârziere sau a fost anulată? Dacă problemele s-au ivit la plecarea de pe teritoriul UE sau la sosirea pe teritoriul UE, în relaţie cu o companie europeană, aţi putea avea dreptul la rambursare sau chiar la despăgubiri.
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/ro/index.html

 • Preţuri mai mici la convorbirile pe telefonul mobil

Valoarea facturii dvs. pentru servicii de roaming pe durata şederii în altă ţară din UE nu poate depăşi un anumit plafon decât dacă îi solicitaţi operatorului acest lucru.
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-internet/roaming

 • Energie sigură, constantă şi la preţuri accesibile

În calitate de consumator, datorită UE, acum sunteţi mai bine protejat şi aveţi dreptul de a vă alege cel mai bun distribuitor de gaz şi electricitate.
http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/energy_ro.htm

 
Mobile Version | Desktop Version

 


banner banner1 banner2 banner3 banner7 banner5
banner11 banner9 banner6 banner10 banner8 banner9

Logo CJVS str. Ştefan cel Mare nr.79, Vaslui 730168,Vaslui, România
      t:      0235 361 089
      f:      0235 361 091
      e:      consiliu@cjvs.eu
      w:      www.cjvs.eu
       str. Mihail Kogalniceanu nr. 25, Vaslui 730104,Vaslui, România
      t:      0235 361652
      f:      0235 361652
      e:      europedirectvaslui@cjvs.eu
      w:      www.europedirectvaslui.ro


Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop