Programul Operațional Capital Uman 9, PI 9.vi, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate

Programul Operațional Capital Uman 9, PI 9.vi, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate

Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității | Obiectivul tematic 9, PI 9.vi, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC


Obiectiv
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.


Categorii solicitanti eligibili
* Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora;
* Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;
* Furnizori autorizați de formare profesională;
* Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
* Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;
* Asociații și fundații;
* Organizații sindicale;
* Organizații patronale;
* Întreprinderi sociale de inserție;
* Angajatori;
* Camere de Comerţ şi Industrie.


Activitati eligibile
În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de Dezvoltare Locală din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune Locală implementează SDL-urile prin lansarea de apeluri aferente intervențiilor specifice acestor strategii. Activitățile finanțate prin POCU sunt:
* Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
* Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu
* Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate
* Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație
* Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă
* Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă
 Combaterea discriminării și a segregării


Valoare grant:
Valoarile minime și maxime ale proiectelor vor fi stabilite de GAL-uri prin Ghidurile proprii aferente SDL-urilor aprobate.

Termen limită
31.12.2021

Informatii suplimentare
Apelul de propuneri de proiecte este un apel competitiv restrâns, cu depunere continuă, dedicat aplicanților ale căror fișe de proiect au fost selectate de GAL și avizate de CCS restrâns.


http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/


Sursa: www.adrnordest.ro